O projekte

Názov projektu: Jednota v rozmanitosti

Cieľ projektu: ,,Služby a infraštruktúra poskytnutá deťom.“

Termín realizácie projektu: 05/2021 – 04/2023

Partneri projektu:  

Partner 1: Gymnázium  Gelnica (SR)

Partner 2: Obec Mníšek nad Hnilcom (SR)

Partner 3: New School (Nórsko)

Názov prijímateľa: Obec Prakovce

Výška projektového grantu: 773 184€

,, … chceme zlepšiť prístup detí a mládeže zo zraniteľných skupín k širšiemu okruhu mimoškolských činností. Zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im možnosť naučiť sa zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.  Dosiahnuť stanovený cieľ bude možné len aktívnym prepojením menších centier pôsobiacich v obci Prakovce a obci Mníšek nad Hnilcom (vzdelávacie inštitúcie, športoví aktéri, umelecké zoskupenia a komunitné centrum) do jedného fungujúceho Multifunkčného centra, ktorého hlavný kontaktný bod bude pod vedením žiadateľa zriadený v zmodernizovanej budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Takéto prepojenie bude založené na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu všetkých zúčastnených.“

,,Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

www.norwaygrants.sk