Komunikovať – dávať na vedomie – byť porozumený

Druhá časť workshopu ,,Komunikovať – dávať na vedomie – byť porozumený“
sa stala nápomocná pre žiakov druhého stupňa Zš s Mš Prakovce a Zš Mníšek nad Hnilcom pre pochopenie vlastnej kultúry a identity, ktoré je nevyhnutné poznať pre vzájomnú toleranciu kultúrnej rozmanitosti a jej prejavov.
A čo vy? Poznáte naše zvyky a tradície?
Žiaci prezentovali kultúrne špecifiká im vlastné, čím poukázali aj na kultúrnu rozmanitosť zvykov a tradícií majority i minority, a tým preukázali vzájomnú empatiu a toleranciu.